Przegląd zmian w kodach ZUS od stycznia 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej przyniosło szereg zmian m.in. w wykazie kodów, które powinny być przez płatnika stosowane w trakcie sporządzania dokumentacji do ZUS. Sprawdź szczegóły.

Dowiedz się więcej na: https://www.portalkadrowy.pl/temat-tygodnia/przeglad-zmian-w-kodach-zus-od-stycznia-2019-r.-18300.html?key=7f1c2f9760f08d440fe62adf781444a9903be6a1

ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma

Zwolnienia lekarskie – ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma.

Od początku 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do pracodawców pisma ze wskazaniem na obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli dotyczących zwolnień lekarskich. Jednocześnie pracodawcy otrzymują formularze sprawozdawcze odnoszące się do kontroli w poszczególnych miesiącach. Sprawa wywołała spore kontrowersje w środowisku pracodawców, a ZUS zapewnia, że przekazywanie takich informacji jest jednak całkowicie dobrowolne.

Jak tłumaczy ZUS, inicjatywa ma w założeniu przynieść ograniczenie absencji chorobowych i być korzystna dla pracodawców, których to w 2018 r. najmocniej dotknął związany z absencjami wzrost wydatków.

Jednocześnie ZUS zaznacza, że udzielanie informacji o przeprowadzonych kontrolach ma charakter wyłącznie dobrowolny. Takie informacje można przekazywać do ZUS w miesiącach, w których płatnik składek przeprowadzał kontrole, a jeśli płatnik składek nie przeprowadzał kontroli, to nie ma potrzeby przekazywania informacji. Zakłada zapewnia, że udział w projekcie pozostaje całkowicie dobrowolny.

Działania tego rodzaju krytycznie ocenia środowisko pracodawców, które wskazuje, że ZUS nie ma podstaw do nakładania na pracodawców dodatkowych obowiązków.

„Kwestia absencji chorobowych i eliminowania wszelkich nieprawidłowości w ramach tego obszaru ma istotne znaczenie dla pracodawców. Mimo to jakiekolwiek działania w tym zakresie nie mogą prowadzić do dokładania obowiązków pracodawcom. Kwestie weryfikacji wykorzystywania zwolnień, możliwości poprawy współpracy oraz wsparcia pracodawców będą przedmiotem dalszych rozmów z przedstawicielami ZUS” – ocenia Konfederacja Lewiatan.

mp

Znana już jest składka zdrowotna

Znana już jest składka zdrowotna od działalności gospodarczej w 2019 r. 🔥 ‼

👉 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2018 r. wyniosło 5071,41 zł. Oznacza to, że w 2019 r. w przypadku przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3803,56 zł (75% z 5071,41 zł).

Pensja na konto: jak informować o zmianie sposobu wypłaty

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Z początkiem tego roku zmienił się jednak sposób jej dokonywania. Sprawdź, jakie obowiązki ma w styczniu pracodawca wobec pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych i pobierz wzór dokumentu.

Do końca 2018 r. zasadą była wypłata do rąk własnych pracownika. Inny sposób wypłacania pensji np. przelew na konto bankowe pracownika, był realizowany jedynie wówczas, gdy:

obowiązujący pracowników danego zakładu pracy układ zbiorowy pracy przewidywał taki sposób wypłaty lub

pracownik indywidualnie złożył pracodawcy pisemną prośbę o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy podając jednocześnie dane niezbędne do wykonania takiej operacji, w tym w szczególności numer rachunku bankowego.

Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja się odwróciła i przelew wynagrodzenia na konto stał się zasadą, natomiast wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika – wyjątkiem (art. 86 § 3 kp). Przy czym wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Styczniowy obowiązek pracodawcy

Realizacja nowych zasad wymaga, aby do 22 stycznia 2019 r. pracodawca poinformował w sposób przyjęty w zakładzie pracy tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Na podanie danych niezbędnych do wykonania przelewu lub na złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik ma 7 dni od otrzymania powyższej informacji. Jeśli jednak termin ten upłynie, a pracownik będzie milczał (tj. ani nie poda numeru rachunku bankowego ani nie złoży wniosku o wypłatę do rąk własnych), pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. W taki sam sposób wynagrodzenie również w sytuacji, gdy od dnia wejścia w życie nowych zasad (tj. od 1 stycznia 2019 r.) do upływu ustawowego 7 dniowego terminu na podanie numeru rachunku bankowego (lub złożenie wniosku o kontynuację wypłat do rąk własnych) przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Wzór. Informacja o obowiązkach związanych z wypłatą wynagrodzenia

………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………….
(adresat)

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ WYNAGRODZENIA
OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 10 ustawyz 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informuję Pana/Panią*, że od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do Kodeksu pracy zasadę wypłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. W tym celu w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej informacji należy dostarczyć do ………………………(np. działu płac, pokój nr 12) numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika jest nadal możliwa, lecz wymaga ona złożenia dodatkowego, indywidualnego wniosku w tej sprawie. Taki wniosek można złożyć w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej informacji w formie papierowej ………………………..(np. w dziale kadr pokój 11) lub elektronicznej (np. na adres kadry@ccom.eu).

……………………………………

(podpis pracownika
lub osoby upoważnionej przez pracodawcę)

*niepotrzebne skreślić

Likwidacja kilometrówki 2019 r.

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianami w rozliczaniu prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników. Jedną z tych zmian jest likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych. Czy w związku z tym przedsiębiorcy mogą ujmować w kosztach podatkowych wydatki poniesione na wykorzystywanie prywatnego pojazdu w firmie? Sprawdźmy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-likwidacja-kilometrowki-dla-samochodow-prywatnych-w-2019-r

Podatki 2019: Mniej zwolnień z kas

Podatki 2019: Mniej zwolnień z kas

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporządzenie to zawiera unormowania dotyczące zwolnień na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynności oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich.

Więcej: https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2019-mniej-zwolnien-z-kas_34_39940.htm