0

Fiskus nie będzie wymagać zaliczek…

Fiskus nie będzie wymagać zaliczek do 1000 zł

Krzysztof Hałub

 

Przedsiębiorcy o niskich dochodach zapłacą zaliczkę na PIT lub CIT od dochodu osiągniętego w 2018, dopiero gdy przekroczy ona 1000 zł.

Zmiany we wpłatach zaliczek wynikają z nowelizacji updof i updop z 27.10.2017 (DzU poz. 2175), która weszła w życie 1.01.2018. W art. 44 ust. 15 i ust. 16 updof oraz art. 25 ust. 18 updop przewidziano, że podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (a w przypadku PIT także z najmu i dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, jeżeli przychody z tych źródeł uzyskują równocześnie z przychodami z działalności gospodarczej). Warunkiem jest, by należna zaliczka (obliczona od dochodu osiągniętego narastająco, od początku roku i pomniejszona o sumę wpłaconych za ten okres zaliczek) nie przekraczała kwoty 1000 zł. Jeżeli należna zaliczka przekracza 1000 zł, w całości podlega wpłacie.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podatnik wpłacił zaliczkę na podatek, nawet jeśli nie przekracza ona 1000 zł. Odstąpienie od wpłaty jest dobrowolne.

W przypadku osób fizycznych dotyczy to zaliczek:

  • miesięcznych,
  • kwartalnych,

obliczonych na zasadach ogólnych przez podatników rozliczających się wg skali podatkowej i płacących podatek liniowy (ulgą nie są objęte tzw. zaliczki uproszczone, płacone w stałej kwocie, obliczone na podstawie dochodu z lat ubiegłych).

W przypadku podatników CIT także chodzi o zaliczki miesięczne (poza uproszczonymi) i kwartalne.

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych począwszy od 1.01.2018 (zob. art. 4 nowelizacji), a zatem nie dotyczą zaliczek za grudzień IV kwartał 2017 płatnych w styczniu 2018. Poza tym nie stosują ich też podatnicy CIT z przesuniętym rokiem podatkowym – do końca roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1.01.2018, a zakończy po 31.12.2017.

źródło: https://rachunkowosc.com.pl/

0

Czy można zaliczyć do kosztów…

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prezenty z logo firmy wręczane klientom z okazji świąt?

Jeżeli podatnik wykaże, że towary zostały przekazane jako prezenty świąteczne, wówczas, moim zdaniem, winny być sklasyfikowane jako towary wykorzystane na potrzeby reprezentacji. Przeczytaj odpowiedź eksperta Vademecum Doradcy Podatkowego.

Pytanie

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prezenty wręczane klientom firmy z okazji świąt? Czy można zaliczyć w koszty opakowania tych prezentów, które nie mają loga firmowego? Czy należy zrobić listę klientów, którym wręczamy prezenty?

Co w przypadku, jeżeli upominki te mają większą wartość niż 200 zł?

Odpowiedź 

Jeżeli podatnik wykaże, że towary zostały przekazane jako prezenty świąteczne, wówczas, moim zdaniem, winny być sklasyfikowane jako towary wykorzystane na potrzeby reprezentacji. To oznacza, że wydatki takie nie są kosztem podatkowym. Zasadniczo nie jest koniecznym posiadanie listy osób, które otrzymały prezenty, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli wartość rynkowa towaru przekracza 200 zł, a otrzymującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas podmiot wręczający powinien przekazać takiej osobie PIT-8C.

Uzasadnienie

Dla rozstrzygnięcia, czy wydatki, jakie podatnik ponosi nabywając towary, które następnie przekazywane są kontrahentom jako prezenty świąteczne, należy dokonać klasyfikacji samej czynności przekazania.

W szczególności, koniecznym jest rozstrzygnięcie, czy działanie takie winno być uznane za reklamowe czy reprezentacyjne.

Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., do podatkowych kosztów uzyskania przychodu mogą być zaliczone jedynie te wydatki, które zostały poniesione we celu uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, a które z puli kosztów nie zostały wyłączne przez samego ustawodawcę. Tymczasem w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. zastrzeżone zostało, że do podatkowych kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ze względu na takie wyłączenie z kosztów koniecznym jest wyznaczenie definicji pojęcia reprezentacja.

Niestety, w żadnym z przepisów prawa podatkowego ustawodawca nie zamieścił definicji takiego pojęcia, co oznacza, że trzeba odwołać się do jego znaczenia słownikowego.

Według definicji słownikowej reprezentacja to „okazałość, wystawność” (pod red. A. Markowskiego, Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, Warszawa, 1999 r., s. 842).

Na podstawie takiej definicji sądy administracyjne, organy podatkowe oraz podatnicy uznają za reprezentacyjne wszelkie te czynności, które właśnie poprzez swoją okazałość, wystawność mają tworzyć odpowiedni wizerunek podatnika. W taki sposób pojęcie reprezentacji zdefiniowane zostało m.in. w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21.10.2008 r., ILPB3/423-464/08-2/MC, www.mf.gov.pl, decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23.10.2008 r., IPPB3/423-1062/08-2/MW, www.mf.gov.pl.

Jak zatem w kontekście przywołanych powyżej definicji ocenić działanie podatnika opisane w pytaniu? W praktyce powszechny jest pogląd, że przekazanie drobnych prezentów opatrzonych logo firmy, hasłem reklamowym itp. należy klasyfikować jako działanie o charakterze reklamowym. Oczywiście dokonując oceny zawsze należy brać pod uwagę okoliczności faktyczne danego świadczenia.

I właśnie okoliczności (przekazanie jako prezent świąteczny), w badanym przypadku, zadecydują o tym, iż przekazanie winno być uznane za reprezentacyjne.

Gdyby jednak okazało się, że prezenty są niezbyt wysokiej wartości (w praktyce, zwyczajowo, często powołuje się tutaj kwotę 200 zł), zawierają logo i nie są przekazywane jako prezenty świąteczne, wówczas można by było uznać działanie za reklamowe. W takiej sytuacji wydatek byłby uznany za związany z reklamą i jako taki podlegałby uwzględnieniu w rachunku podatkowym po stronie kosztów.

O tym, czy koszty pakowania mogą być uznane za koszt zadecyduje to, jaki jest charakter przekazania samego prezentu.

Zasadniczo nie jest koniecznym posiadanie listy osób, które otrzymały prezenty, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli wartość rynkowa towaru przekracza 200 zł, a otrzymującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas podmiot wręczający powinien przekazać takiej osobie PIT-8C. Obowiązek taki zapisany został w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

Regulacja taka winna być interpretowana w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f., zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. (źródło „inne przychody”), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Źródło: podatki.abc.com.pl

0

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2018

W związku z zaostrzeniem ustawy o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie od przyszłego roku, pracodawcy będą musieli zadbać o ochronę prywatności swoich pracowników i kandydatów do pracy. W przeciwnym wypadku grożą im poważne konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe.
http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/ochrona_danych_osobowych/764511,Ochrona-danych-osobowych-pracownikow-od-2018-roku.html

0

Koniec z ZUS-owskim absurdem

Dokumenty pracownicze będą przechowywane przez 10 lat, a nie 50

Koniecznośc przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat generowała ogromne koszty

Pracodawcy nie będą musieli przechowywać dokumentacji pracowniczej przez 50 lat, a jedynie przez 10. Na taką zmianę czekali od lat, bo obowiązek trzymania niekiedy tysięcy dokumentów przez pół wieku generował olbrzymie koszty.

– To, że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż przez 50 lat i tylko w formie papierowej, nie ma żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, bo generuje koszty. Po drugie obecne przepisy wcale nie gwarantują ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty – wyjaśnia wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do zaledwie 10 lat. Dokumentacja będzie mogła być zarchiwizowana w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas obowiązkowo w papierowej.

– Przedsiębiorcy wskazywali pięćdziesięcioletni okres przechowywania dokumentów jako absurd: ponosili z tego tytułu koszty, a nie odnosili zupełnie żadnych korzyści. Mieli wrażenie, że wykonują funkcję państwa – powiedział Haładyj.

W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji. Przykładowo, w Finlandii musi być ona przechowywana przez 10 lat, w Danii zaledwie 5. W Holandii w ogóle brak obowiązku przechowywania dokumentów dla celów emerytalno-rentowych (ale dla finansowych wynosi 7 lat). W Czechach długość zależy od rodzaju dokumentacji pracowniczej, w najdłuższym wariancie jest to 30 lat.

Skrócenie przechowywania będzie możliwe, gdyż ZUS ma dysponować wszystkimi danymi niezbędnymi do ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych. Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS-u odpowiedzialny za pion IT, jest świadom, że ustawa oznacza ogromną zmianę dla działania instytucji. I będzie dotyczyły praktycznie każdego obszaru działalności Zakładu.

więcej: money.pl

0

Split-payment raz jeszcze

Split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów, jak np. Czechy, Turcja czy Włochy. Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach, i tym samym w Polsce, jest powiększająca się luka podatkowa w VAT. Na czym polega mechanizm split payment? Dla kogo będzie obowiązkowy? Od kiedy będzie obowiązywał w Polsce? Jakie profity przyniesie podatnikom stosującym model podzielonej płatności? Sprawdźmy!
Split payment – na czym polega?

Podzielona płatność ma zostać wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku (kolejna wersja projektu zmieniającego przepisy w tym zakresie). W ustawie o VAT nowo dodany rozdział 1a ma dotyczyć mechanizmu podzielonej płatności.
Ważne!
Przepisy w tym zakresie mają obowiązywać prawdopodobnie od 1 kwietnia 2018 roku.
Jak wskazuje art. 108a ust. 1 projektu zmienianej ustawy, ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:
wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.
Należy również podkreślić, iż split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).
Ważne!
Ustawa wskazuje tutaj na dobrowolność stosowania tego rozwiązania przez nabywców. Inicjatywa w tym zakresie będzie należała właśnie do niego. Co ciekawe zastosowanie tego mechanizmu będzie wiązało się z określonymi konsekwencjami zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usługodawcy.
Rachunek VAT a split payment

Aby umożliwić wszystkim nabywcom (firmom) dokonywanie zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-split-payment-czyli-podzielona-platnosc-na-czym-polega

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-split-payment-czyli-podzielona-platnosc-na-czym-polega

0

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Chyba już tradycją stał się fakt, że co roku jesteśmy obecne na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tej edycji poruszanych jest dużo ciekawych tematów. Dziś przedstawiciel Ministerstwa Finansów odpowiadał na pytania dotyczące Ustawy o Podzielonej Płatności, której to przepisy maja wejść wejść w życie od 1 kwietnia 2018r (split payment). Temat bardzo ciekawy aczkolwiek, jak się dziś okazało, jeszcze niedopracowany. Póki co stosowanie się do split paymentu nie ma być obowiązkowe.

0

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą

Podatki 2018: Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą objęci obowiązkiem comiesięcznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna część podatników realizuje już ten obowiązek. Duże, średnie i małe firmy zostały nim objęte. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie także najmniejsze firmy – mikroprzedsiębiorców.

Obowiązek przekazywania JPK_VAT wynika z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm., dalej: o.p.). Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3.

Terminy, w jakich poszczególni przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, określone są w art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 846, z późn. zm.).

Z uregulowań tych wynika, że:

  1. duże przedsiębiorstwa przekazują JPK_VAT od 1 lipca 2016 r.,
  2. małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 r.,
  3. mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur… więcej – podatki.biz

0

Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Podatki 2018. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.

Przepisy podatkowe

Ustawy podatkowe dają możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Spełnienie określonych ustawowo warunków pozwala na wybranie uproszczonej formy rozliczania podatku. Jedną z nich jest tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej formy opodatkowania również zależy od kursu euro.

I tak, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z określonych w ustawie rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

W myśl ww. ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity, o których mowa, wyniosą … więcej: podatki.biz

0

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł

Rząd poparł podniesienie kwoty wolnej od podatku. Są też inne ulgi.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów opowiedziała się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Najmniej zarabiających będzie obejmować 8 tys. zł kwoty wolnej. Oprócz tego rząd poparł podniesienie limitów kosztów uzyskania przychodów przez twórców
1
„Zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku – z 6,6 do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł” – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Nie zmieni się na pewno wota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł. Oprócz tego rząd poparł pomysł podniesienia o 100 proc. rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy.

Zmiany te, to jedne z wielu zawartych w projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przyjętym we wtorek przez rząd.

źródło: https://www.forbes.pl/

1 2