Pensja na konto: jak informować o zmianie sposobu wypłaty

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Z początkiem tego roku zmienił się jednak sposób jej dokonywania. Sprawdź, jakie obowiązki ma w styczniu pracodawca wobec pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych i pobierz wzór dokumentu.

Do końca 2018 r. zasadą była wypłata do rąk własnych pracownika. Inny sposób wypłacania pensji np. przelew na konto bankowe pracownika, był realizowany jedynie wówczas, gdy:

obowiązujący pracowników danego zakładu pracy układ zbiorowy pracy przewidywał taki sposób wypłaty lub

pracownik indywidualnie złożył pracodawcy pisemną prośbę o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy podając jednocześnie dane niezbędne do wykonania takiej operacji, w tym w szczególności numer rachunku bankowego.

Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja się odwróciła i przelew wynagrodzenia na konto stał się zasadą, natomiast wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika – wyjątkiem (art. 86 § 3 kp). Przy czym wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Styczniowy obowiązek pracodawcy

Realizacja nowych zasad wymaga, aby do 22 stycznia 2019 r. pracodawca poinformował w sposób przyjęty w zakładzie pracy tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Na podanie danych niezbędnych do wykonania przelewu lub na złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik ma 7 dni od otrzymania powyższej informacji. Jeśli jednak termin ten upłynie, a pracownik będzie milczał (tj. ani nie poda numeru rachunku bankowego ani nie złoży wniosku o wypłatę do rąk własnych), pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. W taki sam sposób wynagrodzenie również w sytuacji, gdy od dnia wejścia w życie nowych zasad (tj. od 1 stycznia 2019 r.) do upływu ustawowego 7 dniowego terminu na podanie numeru rachunku bankowego (lub złożenie wniosku o kontynuację wypłat do rąk własnych) przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Wzór. Informacja o obowiązkach związanych z wypłatą wynagrodzenia

………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………….
(adresat)

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ WYNAGRODZENIA
OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 10 ustawyz 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informuję Pana/Panią*, że od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do Kodeksu pracy zasadę wypłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. W tym celu w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej informacji należy dostarczyć do ………………………(np. działu płac, pokój nr 12) numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika jest nadal możliwa, lecz wymaga ona złożenia dodatkowego, indywidualnego wniosku w tej sprawie. Taki wniosek można złożyć w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej informacji w formie papierowej ………………………..(np. w dziale kadr pokój 11) lub elektronicznej (np. na adres kadry@ccom.eu).

……………………………………

(podpis pracownika
lub osoby upoważnionej przez pracodawcę)

*niepotrzebne skreślić